Sponsoren

De nieuwe statuten van de menvereniging

Het bestuur wil gewijzigde statuten voorstellen op de aankomnde ledenveragdering voor de Menvereniging.

De oorspronkelijke vereniging is de "Twentse rijtuigen en arreslee vereniging de Koets'n Keerls" (TRAKK). Daar zijn alle leden lid van. in 2010 is de "Menvereniging de Koets'n Keerls" (MEKK) opgericht. Het doel was dat hierin alleen de leden lid zijn die wedstrijden willen rijden en dus aangsloten moeten zijn bij de KNHS. Bij  de oprichting zijn voorbeeld statuten van de KNHS gebruikt. Die zijn niet alleen noodeloos ingewikkeld maar ook afwijkend van de TRAKK. Zo moet de TRAKK maar 1 x per jaar een ledenvergadering te houden maar de MEKK 2x. Dat doen we niet en dus zijn we in strijd met de statuten. Dat willen we met dit voorstel oplossen. Hieronder kunt u de tekst van de voorgestelde statuten lezen:

Naam en Duur

Artikel 1

a.         De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid draagt de naam ‘Menvereniging de Koets’n Keerls’, hierna te noemen “MEKK”

b.         De MEKK is gevestigd te Almelo. De MEKK kan elders kantoor houden.

 

Artikel 2

De vereniging is opgericht op 3 nov 2010 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

 

gehouden waarbij tot ontbinding kan worden besloten met twee/derde der

uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal leden dat alsdan tegenwoordig of

vertegenwoordigd is.

b. Indien een rechtsmatig besluit genomen is tot ontbinding van de TRAKK.

2. De vergadering tot ontbinding van de vereniging geeft tevens aan door wie en

op welke wijze de liquidatie zal geschieden.

3. De ledenvergadering beslist omtrent de bestemming van het saldo van de

vereniging met dien verstande, dat als bestemming zal dienen een niet

winstgevende vereniging of stichting met een identiek doel als de geliquideerde