Sponsoren

van de Twentse Rijtuig- en Arresleevereniging "DE KOETS’N KEERLS"

 

Artikel 1. Voorgaande huishoudelijke reglementen vervallen door het door de Algemene Leden Vergadering goedkeuren van onderstaand huishoudelijk reglement tijdens de Algemene Leden Vergadering d.d. 22 Januari 2008. 
Artikel 2. Behoudens het bepaalde in artikel 9 der statuten verdeelt het Bestuur zelf de functies onder zijn leden. Onder Bestuursleden wordt in de zin van het huishoudelijk reglement mede begrepen de voorzitters van de diverse commissies, tezamen vormend het Algemeen Bestuur, kortweg "Bestuur".

 

ADVISEURS 
Artikel 3. 
1. Het Dagelijks Bestuur kan adviserende leden van het bestuur benoemen voor een bepaalde tijd, met een maximum van een jaar, en met een zodanige taak en bevoegdheden als zij nodig achten voor het juist vervullen van hun adviesopdracht. Het Dagelijks Bestuur is verplicht rapportage af te leggen aan het Algemeen Bestuur omtrent verrichtingen van adviseurs. Na het verstrijken van de termijn of vervulling van de hun verstrekte opdracht zijn adviseurs onmiddellijk herbenoembaar. 
2. Adviseurs kunnen aan het Bestuur worden toegevoegd, doch hebben uit dien hoofde geen stemrecht in bestuurs- of Algemene Ledenvergadering.

 

CONTRIBUTIE EN DOTATIES 
Artikel 4. 
1. De contributie moet aan de penningmeester worden voldaan binnen één (1) maand na de verzending der nota's.

 

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING/ SAMENWERKING 
Artikel 5. 
1. Op voorstel van het Bestuur of van leden kan de Algemene Ledenvergadering besluiten lid te worden dan wel het lidmaatschap te beëindigen van nationale- en internationale paardensportorganisaties. 
2. De vereniging wordt vertegenwoordigd in nationale en /of internationale organisaties door eigen leden, die aangesteld zijn door het bestuur.

 

AANSPRAKELIJKHEID 
Artikel 6. 
De vereniging, haar bestuursleden en commissieleden zijn, zover de wet deze uitsluiting niet verbiedt, niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, geleden door leden van de vereniging, ten gevolge van enig handelen of nalaten van het Bestuur van de vereniging of een of meer bestuursleden, of van personen voor wier handelen of nalaten dit Bestuur of deze leden verantwoordelijk zijn. Voor zover voorts sprake is van bestuurdersaansprakelijk zal deze worden verzekerd ten laste van de vereniging.

 

COMMISSIES 
Artikel 7. 
1. Het Bestuur kan commissies benoemen welke zich specifiek bezighouden met een of meerdere onderdelen van het doel van de vereniging. 
2. Deze commissies werken onder verantwoording van het Bestuur van de vereniging en kunnen worden aangevuld met toegevoegde leden. 
3. Toegevoegde leden worden door het bestuur benoemd na voordracht door de desbetreffende commissie. Zij worden benoemd voor de duur van een verenigingsjaar doch kunnen terstond herbenoemd worden. 
4. Leden van commissies kunnen geen dubbelfunctie aanvaarden. Zij zijn lid van één commissie of bestuur. In uitzonderingssituaties kan het Bestuur hier ontheffing voor verlenen. 
5. Het voorzitterschap van een commissie wordt vervuld door een der leden van de commissie. Als zodanig is hij/zij lid van het Algemeen Bestuur van de vereniging. Ter zake van vergaderingen van het Algemeen Bestuur kan hij/zij zich (bij uitzondering) laten vertegenwoordigen door een ander Commissielid. 
6. Commissies bezitten een secretariaatsfunctie en een penningmeesterfunctie, eventueel aangevuld met een gespecialiseerd secretariaat of administratie. Commissies zijn in principe selfsupporting, dat wil zeggen dat hun inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn, behoudens schriftelijke ontheffing van het bestuur. Daartoe maken de commissies een jaarplan c.q. budget op ter incorporering in het totaal jaarstuk. Een en ander conform de richtlijnen door de penningmeester van de vereniging verstrekt. Zij dienen tevens rekening en verantwoording van hun uitgaven te doen aan het bestuur. 
7. Ieder jaar voor de Algemene Ledenvergadering doen de commissies advies aan het bestuur inzake de samenstelling van de commissie in het komende verenigingsjaar. 
Artikel 8. Het huishoudelijk reglement kan door de Algemene Ledenvergadering worden aangevuld en gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in de artikel 17 van de Statuten. Het huishoudelijk reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de intentie van de statuten.

 

ALGEMEEN GELDENDE REGELEMENTEN 
Cursussen, (authentieke) ritten en wedstrijden worden gehouden conform de hiervoor geldende regels van de KNHS of de terzake verantwoordelijke organisatie. Indien noodzakelijk kan door de organisatie van deze reglementen worden afgeweken, in overleg met en na goedkeuring van de evt. aanwezige officials. Deze uitzonderingen dienen duidelijk aan alle deelnemers bekendgemaakt te worden.

 

RITTEN 
Deelname aan ritten dient te geschieden met veilige, schone rijtuigen met gepaste kleding afhankelijk van de aard van de rit.

 

TWENTERIT 
Indien hier aanleiding toe is kan het bestuur besluiten af te wijken van de 1e zondag in juni als vaste datum van de Twenterit. Hiervan wordt melding gedaan tijdens de Algemene Leden Vergadering.

 

OPLEIDINGEN 
Deelname aan de cursussen, welke worden georganiseerd door de commissie opleidingen van de Koets’n Keerls, is alleen mogelijk voor leden van de KK. 
De locatie waar de cursussen worden gehouden wordt in overleg met de instructeur vastgesteld door de Commissie Opleidingen. 
Bij verhindering is de cursist zich verplicht af te melden bij de cursusleider, bij meer dan 3 absenties volgt indien van toepassing uitsluiting van het examen. 
De cursist dient voor een eigen WA verzekering te zorgen. 
Het cursusgeld dient te worden afgedragen aan de commissie op de eerste cursusavond, dit indien geen andere regeling is afgesproken. 
Bij de mencursussen bedraagt de minimum leeftijd 12 jaar. 
Het minimale en maximale aantal deelnemers aan een mencursus wordt door de commissie vastgesteld. De deelnemers aan de mencursussen dienen zelf voor voldoende aanspanningen te zorgen, de commissie kan hier een bemiddelende rol in spelen. De aanspanningen moeten voldoende betrouwbaar en veilig zijn, waarbij de commissie de eindbeslissing heeft. 
De mencursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van de KNHS of andere terzake verantwoordelijke organisaties. 
De Commissie Opleidingen stelt de hoogte van het cursusgeld vast.

 

JEUGDRIJDERS 
Jeugdrijders bij de verenigingswedstrijden. Zij voldoen niet aan de in het reglement gestelde minimum eis wat leeftijd betreft. 
Door inschrijving verklaren de ouders zelf de volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid te dragen voor de deelname aan de wedstrijd van hun zoon/dochter. 
Groom is een ervaren menner die de in het reglement gestelde minimum leeftijd heeft bereikt. 
E.e.a altijd ter beoordeling aan de organisatie van de wedstrijd.

 

Deurningen, 22 januari 2008 

De voorzitter, R. Nijhuis De secretaresse, I. Jager

 

 

 

Naam en Duur 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam ‘Twentse Rijtuig- en Arresleevereniging de Koets’n Keerls’, hierna te noemen: de vereniging en is gevestigd te Almelo. de vereniging kan elders kantoor houden 
Artikel 2 
De vereniging is opgericht op twee november negentienhonderd negen en zestig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Doel 
Artikel 3 
De vereniging stelt zich ten doel zonder winstoogmerk: De mensport alsmede het arresleden te bevorderen; Het verzamelen, hebben en houden van koetsen, arresleden en ander gerij dat bij de mensport wordt toegepast, te stimuleren of te verzorgen; Kennis omtrent het aangespannen paard, omtrent rijtuigen en tuigmakerij en alles wat met het aangespannen rijden in verband staat te verdiepen en uit te dragen.

 

Middelen 
Artikel 4 
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
Het vormen van een kameraadschappelijke band en de uitwisseling van ervaringen tussen de leden; 
Het doen houden van lezingen, filmavonden, cursussen, excursies en het uitgeven van geschriften; 
Het organiseren en bevorderen van menwedstrijden en regionale rijtuig- en/of arresleetochten; 
Het zo mogelijk eenmaal per jaar organiseren van zowel een nationale rijtuigtocht (Twenterit) als van een nationale arresleetocht; 
Het aanknopen en onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen met verenigingen in binnen- en buitenland die verwante doelen nastreven; 
Het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.

 

Lidmaatschap 
Artikel 5 
De vereniging kent: gewone leden, ereleden, jeugdleden, begunstigers; 
Als gewone leden kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt; 
Ereleden kunnen zijn, zij die zich op buitengewone wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging; 
Als jeugdleden kunnen worden toegelaten natuurlijke personen beneden de leeftijd van achttien jaar; Begunstigers kunnen zijn zowel natuurlijke als rechtspersonen. 
Artikel 6 
De aanmelding van gewone leden en jeugdleden dient te geschieden bij de secretaris van het bestuur; Indien tegen de kandidatuur geen gegronde bezwaren bestaan benoemt het bestuur de kandidaat tot lid of jeugdlid; 
Een jeugdlid wordt door het bereiken van de leeftijd van achttien jaar gewoon lid; 
Een gewoon lid kan door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur of tenminste drie gewone leden tot erelid worden benoemd; 
Het gewone- en jeugdlidmaatschap gaat in op de dag waarop de secretaris van de vereniging aan de aanvrager mededeling, bevattende de benoeming als lid of als jeugdlid, per brief verzendt; 
Het erelidmaatschap gaat in op het moment dat de ledenvergadering het voorstel tot benoeming aanneemt. 
Artikel 7 
1. Het gewone lidmaatschap eindigt: 
door schriftelijke opzegging aan de secretaris van de vereniging ; 
door een besluit van het bestuur of ingeval van beroep door een besluit van de ledenvergadering; 
door overlijden. 
2. Het erelidmaatschap eindigt: 
door schriftelijke opzegging aan de secretaris van de vereniging ; 
door een besluit van de ledenvergadering; 
door overlijden 
3. Het jeugdlidmaatschap eindigt: 
door het bereiken van de leeftijd van achttien jaar; 
door schriftelijke opzegging aan de secretaris van de vereniging; 
door een besluit van het bestuur of ingeval van beroep door een besluit van de ledenvergadering; 
door overlijden 
4. Het bestuur is bevoegd om leden en jeugdleden welke door hun gedrag of anderszins de goede naam der vereniging schaden, het doel van de vereniging tegenwerken of hun geldelijke verplichtingen niet nakomen, te schorsen of van hun lidmaatschap te ontslaan. Een lid kan tegen schorsing of beëindiging van het lidmaatschap door het bestuur in beroep gaan bij de ledenvergadering welke daartoe binnen een termijn van vier weken bijeenkomt en beslist buiten tegenwoordigheid van betrokkene.

 

Bestuur 
Artikel 8 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen 
2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester. eventueel voorts uit een tweede secretaris , een tweede penningmeester en twee of drie leden zonder aangeduide of nader aan te duiden functie. 
Artikel 9 
1. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de ledenvergadering in functie gekozen uit de in artikel 5 bedoelde gewone leden. 
2. Volgens een op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering vast te stellen rooster treden elk jaar tenminste twee bestuursleden af. Een aftredend lid is slechts voor een achtereenvolgende periode van vier jaar herkiesbaar. 
3. Het bestuur stelt kandidaten voor de vervulling van vacatures in het bestuur en plaatst de desbetreffende voorstellen op de agenda van de ledenvergadering. Tegen-kandidaten kunnen worden gesteld door een door vijf of meer gewone leden, ondertekende voordracht in te dienen voor het begin der betreffende ledenvergadering bij de secretaris van de vereniging. Een ingediend voorstel van tegen-kandidaten dient vergezeld te zijn van een bereidverklaring van de desbetreffende tegen-kandidaat om zitting te willen nemen in het bestuur. 
4. a) Op voorstel van het bestuur kan de ledenvergadering Twente en naaste omgeving verdelen in een aantal regio’s waarvan de geografische afbakening op een ledenvergadering wordt vastgelegd. Het bestuur kan adviserende leden aan zich verbinden, bestaande uit telkens een lid der vereniging , wonende in de desbetreffende vastgestelde regio, die als contactpersoon voor deze regio, kan optreden, alwaar hij regionale activiteiten kan stimuleren, en namens het bestuur als contactpersoon naar buiten kan treden, mits met machtiging en mandaat van het bestuur; 
b) De contactpersonen dienen tenminste tweemaal per jaar een regionale rit te organiseren, waartoe alle leden van de vereniging toegang hebben; 
c) Indien een contactpersoon daartoe aanleiding heeft kan hij bij de secretaris der vereniging een verzoek tot bijwoning van de eerstvolgende bestuursvergadering indienen, Deze contactpersoon zal dan uitgenodigd worden om de eerstvolgende bestuursvergadering bij te wonen. Hem wordt volledig recht van spreken toegekend betreffende de door hem verlangde te behandelen punten. 
d). Het is mogelijk als contactpersoon lid te zijn van het bestuur Artikel 10 Het bestuur is belast met de leiding en het beheer van de vereniging; In alle gevallen waarin de statuten, reglementen, besluiten, voorschriften en bepalingen niet voorzien of deze onduidelijk worden geacht, beslist het bestuur. 
Artikel 11 
De voorzitter tezamen met de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur anderen aan te wijzen om de vereniging te vertegenwoordigen; De secretaris is belast met het oproepen van en het houden van de notulen van de bestuursvergadering en de ledenvergaderingen, met de correspondentie en de zorg voor het archief van de vereniging. De penningmeester is belast met het financiële beheer. Hij doet van zijn financiële beheer rekening en verantwoording aan het bestuur en de ledenvergadering. Na goedkeuring ontvangt hij daarvan door de ledenvergadering décharge. 
Artikel 12 
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden van het bestuur dit nodig achten. Bestuursvergaderingen worden met een oproeptermijn van ten minste zeven dagen bijeengeroepen. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van tenminste drie bestuursleden, kan daarvan afgeweken worden.

 

Ledenvergadering 
Artikel 13 
1. De ledenvergadering vormt de hoogste macht in de vereniging 
2. Tenminste eenmaal per jaar wordt te Almelo of omgeving een ledenvergadering gehouden. Het bestuur schrijft deze vergadering uit. De agenda van deze vergadering vermeldt plaats en tijd en dient tenminste veertien dagen voor de ledenvergadering ter kennis van de leden te worden gebracht. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur kan het bestuur op een termijn van tenminste zeven dagen een ledenvergadering bijeen roepen. 
3. Een buitengewone ledenvergadering heeft plaats wanneer tenminste tien leden hiertoe een schriftelijk verzoek met opgave van reden aan het bestuur hebben doen toekomen. In dit geval wordt de vergadering gehouden binnen een maand nadat het verzoek is binnengekomen. Blijft het bestuur in gebreke dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een ledenvergadering te beleggen met inachtneming van tenminste zeven dagen tijdsduur gelegen tussen de dag van verzending der uitnodiging voor deze vergadering en de dag van de vergadering zelf. Deze vergadering voorziet zelf in haar leiding en secretariaat. 
4. a) De leden zijn gerechtigd in de ledenvergadering elk een stem uit te brengen. Voor de jeugdleden kan een der ouders of verzorgers stemmen. Besluiten der ledenvergadering worden behoudens bij deze statuten gemaakte uitzonderingen genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. 
b) Heeft bij stemming voor benoeming niemand een volstrekte meerderheid gekregen, dan zal een herstemming plaatsvinden tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Komen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking dan beslist het lot wie afvalt. Staken bij herstemming stemmen, dan beslist het lot. 
c) Staken bij herstemming de stemmen over zaken dan wordt dit voorstel geacht te zijn verworpen. 
d) Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongetekende briefjes gestemd. 
e) Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. 
f) De ledenvergadering kan bij acclamatie stemmen, indien geen stemgerechtigde zich daartegen verzet. 5. a) Ieder lid heeft het recht ter vergadering vragen of voorstellen te doen betreffende de vereniging . 
b) De voorstellen moeten tenminste twee maal vier en twintig uur voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingezonden om op de eerstvolgende ledenvergadering te kunnen worden behandeld. 
6. De ledenvergadering stelt de rekening en verantwoording over het afgelopen jaar vast alsmede de begroting van het daarop volgende jaar.

 

Geldmiddelen 
Artikel 14 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: de jaarlijks door de ledenvergadering vastgestelde contributie en donatie; schenkingen, subsidies en legaten; andere wettige middelen 
2. Kosten door leden van het bestuur gemaakt of door de leden in opdracht van het bestuur gemaakt ten behoeve van de vereniging worden binnen redelijke grenzen uit de kas vergoed. 
3 . Door de ledenvergadering wordt telken jare een kascontrole commissie benoemd bestaande uit tenminste twee leden die tot taak hebben voor de volgende ledenvergadering de kas te controleren en daarvan op de ledenvergadering verslag te doen. Zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Een lid kan maximaal twee achtereenvolgende jaren deel uitmaken van de kascontrolecommissie.

 

Wijziging van de statuten, ontbinding van de vereniging 
Artikel 15 
1. Wijziging in deze statuten kunnen slechts worden aangebracht bij besluit van de ledenvergadering genomen met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen. 
2. Het voorstel tot wijziging van de statuten dient uit te gaan van het bestuur dan wel tenminste vijf leden van de vereniging. 
3. Artikel 3, artikel 15 en artikel 16 lid 1 van de statuten kunnen slechts worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 16. 
Artikel 16 
1. a) De vereniging kan worden ontbonden indien daartoe besloten wordt met twee/derde der uitgebrachte stemmen in de ledenvergadering , indien tenminste drie/vierde van de leden vertegenwoordigd of tegenwoordig is. Is in een ledenvergadering waarbij ontbinding van de vereniging als punt op de agenda is vermeld niet drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt uiterlijk een maand na deze vergadering een nieuwe ledenvergadering gehouden waarbij tot ontbinding kan worden besloten met twee/derde der uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal leden dat alsdan tegenwoordig of vertegenwoordigd is. 
b) De vergadering tot ontbinding van de vereniging geeft tevens aan door wie en op welke wijze de liquidatie zal geschieden. 
c) De ledenvergadering beslist omtrent de bestemming van het saldo van de vereniging met dien verstande, dat als bestemming zal dienen een niet winstgevende vereniging of stichting met een identiek doel als de geliquideerde vereniging. 
Artikel 17 De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de ledenvergadering Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die in strijd zijn met de wet of met de statuten. In alle gevallen waarin de statuten of reglementen niet voorzien beslist het bestuur.

 

(Akte d.d. 28 mei 1980 nr. 9905 Statutenwijziging ‘Koets'n Keerls ‘gedeponeerd op het kantoor van Mr. H.S.N. ter Haar, notaris te Almelo.)

 

 

 

 

Wilt u ook lid worden van onze mooie vereniging? 


Dat kan al voor slechts 40 euro per jaar.

U ontvangt dan 1x per jaar het Koets´n Keerls jaarboek, u wordt per nieuwsbrief op de hoogte gehouden van actuele informatie m.b.t. wedstrijden, ritten, cursussen etc. en u kunt aan alle activiteiten deelnemen. Tevens wordt in iedere regio in het voor- en najaar een vergadering gehouden waardoor u in contact kunt komen met andere menliefhebbers bij u in de buurt.

Uiteraard bent u ook van harte welkom wanneer u niet in Twente of omgeving woont. Ons ledenbestand beslaat heel Nederland, Duitsland en Belgie.

Neemt u contact op met Johan Oude Hergelink, dan sturen wij u een inschrijfformulier toe, tel: 0541-661775 of via mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zie hiervoor de regio-indeling. 

 

 


Wijs: Het Twents Volkslied

 

Het paard voor de koets en de zweep in de hand, rijdt hij door zijn dierbare Twente. 
Hoog van de bok overziet hij het land, zijn schone en lief’lijke Twente. 
In draf door het bos en langs bloeiende hei, met paard heel alleen of met zijn lief aan zijn zij, 
Dat is de Koets‘n Keerl, zo vrij en zo blij, 
zo trots op zijn dierbare Twente. ( 2x )

 

En ligt er een smetteloos sneeuwkleed op aard , op velden, op hoeven en bomen. 
Dan rink’len de bellen van ‘t snuivende paard, als arrend en sledend zij komen. 
De ijzers op scherp zoals dat behoort, de oortjes naar voren en zo draaft het voort. 
Daar gaan de Koets’n Keerls , géén rijker dan zij, 
zo blij in hun dierbare Twente. ( 2x )

 

Maar is het geen weer op de koets of in ar, toch kan hij zijn tijd goed besteden. 
Met poetsen van tuig en zijn koets of zijn ar, niet schoon stelt hem nimmer tevreden. 
De zorg voor zijn paard doet hij met veel plezier, niets is hem teveel voor zijn lievelingsdier. 
Zo zijn de Koets’n Keerls toch altijd in de weer, 
met paarden in ‘t prachtige Twente. ( 2x )

 

 

( tekst H. van Wezel , A. Westenberg , Fam. H. Spenkelink )